Lead 99.992

Ag: 0.0008 As: 0.0005 Bi: 0.004 Cd: 0.0002 Cu: 0.001
Ni: 0.0002 Sb: 0.0007 Sn: 0.0005 Zn: 0.0004 Fe: 0.0005

SKU: SPCS1
Made in: Vietnam
Brand: tlmetals
Price: Contact

Chì 99.992

Ag: 0.0008 As: 0.0005 Bi: 0.004 Cd: 0.0002 Cu: 0.001
Ni: 0.0002 Sb: 0.0007 Sn: 0.0005 Zn: 0.0004 Fe: 0.0005

*** Nhận làm theo đơn đặt hàng

Category
Metal Production