image

Chì Hợp Kim Antimon Sb 1% - 10%

Chì Hợp Kim Antimon Sb 1% - 10%
  • CS3
  • Việt Nam
  • tlmetals
  • Liên hệ
Chì Hợp Kim Antimon Sb 1% - 10%
Antimon : Sb 1%- 10%
Trọng lượng thỏi: 27 +/-1kg  /thỏi
Kích thước : 536 x 84 x 73 (mm)
Trọng lượng kiện: 1,000 +/- 50 (kg) /kiện
Số lượng: 36 thỏi/ kiện